Privacyverklaring

Algemeen
Eigenomgeving.nl is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de website. Eigenomgeving.nl respecteert de privacy van de bezoekers, haar gebruikers en haar geregistreerde gebruikers.

Doeleinden verwerking
Eigenomgeving.nl verzamelt en verwerkt via de website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. om geregistreerde gebruikers gelegenheid te geven om agenda-items in te voeren en te uploaden op en naar de website
  2. om geregistreerde gebruikers te informeren over ontwikkelingen op de website en aanverwante systemen
  3. om geregistreerde gebruikers te benaderen voor aanvullende informatie aangaande de agenda of persberichten 
  4. om via een mailinglijst wekelijks abonnees de agenda en aanverwante relevante informatie te sturen 

Uitsluitend indien de bezoeker Eigenomgeving.nl daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, kan Eigenomgeving.nl de contactgegevens van de bezoeker verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde derden, voor het toesturen van informatie over hun producten en diensten. 

Verwerkte persoonsgegevens
Eigenomgeving.nl verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens op de website ten behoeve van de mailing:

  1. naam
  2. e-mail;

Eigenomgeving.nl verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens op de website van de geregistreerde gebruikers en organisaties:

  1. naam organisatie
  2. naam contactpersoon
  3. openbare contactgegevens zoals bezoekadres en website
  4. zakelijke contactgegevens zoals telefoonnummer en postadres

Op verzoek van een gebruiker verstuurt Eigenomgeving.nl berichten (en de daarin opgenomen persoonsgegevens) naar de door de geregistreerde gebruikers op te geven ontvangers.

Eigenomgeving.nl publiceert alleen contactgegevens van geregistreerde gebruikers op de website, die al openbaar op de website staan van de gebruiker, of die de gebruiker zelf heeft opgegeven

Eigenomgeving.nl verwerkt zakelijke gegevens uitsluitend ten behoeve van administratie en intern gebruik.

Grondslag en belangen van derden
Gebruikers geven door plaatsing van hun gegevens toestemming voor de in bovenstaande artikelen beschreven gegevensverwerkingen.

Gebruikers zijn verplicht om bij het invoeren en uploaden van gebruikersinhoud waarin persoonsgegevens van derden voorkomen, de wet en de belangen van die derden in acht te nemen en te respecteren.

Inzage en correctie

Gebruikers hebben het recht om hen betreffende persoonsgegevens in te zien en op verzoek te laten corrigeren. gebruikers kunnen de betreffende persoonsgegevens telefonisch doorgeven of per e-mail.

Verwijdering
Gebruikers hebben het recht om Eigenomgeving.nl te verzoeken om hen betreffende persoonsgegevens die door anderen op de website zijn ingevoerd van de website te verwijderen. In hun verzoek dienen gebruikers te specificeren op welke persoonsgegevens hun verzoek betrekking heeft. Geregistreerde gebruikers kunnen een verzoek tot verwijdering versturen naar het email adres zoals eerder in dit document gespecificeerd, en/of kunnen de gegevens zelf verwijderen of aanpassen.

Eigenomgeving.nl zal de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Eigenomgeving.nl stuurt de bezoeker na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.

Indien Eigenomgeving.nl de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Eigenomgeving.nl de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Specificatie
Indien Eigenomgeving.nl niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Eigenomgeving.nl de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Eigenomgeving.nl schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Eigenomgeving.nl de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Cookies
Deze website maakt gebruik van sessie cookies en van permanente cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een bezoeker worden geplaatst.

Door gebruik te maken van sessie cookies kan Eigenomgeving.nl de pagina’s die een bezoeker tijdens zijn bezoek bekijkt en de opties die hij gebruikt bijhouden. Eigenomgeving.nl gebruikt deze gegevens om de website gebruikersvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd op het moment dat de bezoeker zijn internet-browser afsluit.

Door gebruik te maken van permanente cookies is de website in staat een bezoeker bij een volgend bezoek te herkennen. Eigenomgeving.nl doet dit om de website en de daarop geplaatste advertenties beter op de behoeften en de interesses van de Bezoeker af te stemmen. Permanente cookies hebben een geldigheidsduur van 365 dagen en worden na die periode automatisch verwijderd.

De website maakt gebruik van statistiek- en analysepakketten van derden. Deze statistiek- en analysepakketten baseren zich op cookies. De cookies waarop de analysesystemen zich baseren worden geplaatst door de aanbieder van het betreffende analysesysteem zonder tussenkomst van Eigenomgeving.nl.

Bezoekers kunnen hun internetbrowsers zo instellen dat zij bericht krijgen dat een cookie wordt geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. Mogelijk is dan echter dat de Bezoeker niet langer van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.

Beveiliging
De persoonsgegevens die via de website worden verzameld en verwerkt zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Bewaartermijn
Eigenomgeving.nl bewaart de op de website gepubliceerde persoonsgegevens/ in beginsel zolang als de geregistreerde gebruiker die de betreffende gegevens heeft ingevoerd of geüpload wil behouden. Hieraan is geen termijn verbonden

Eigenomgeving.nl bewaart overige persoonsgegevens zolang als de registratie van de geregistreerde gebruiker in stand blijft of zolang als de wet dat voorschrijft.

Eigenomgeving.nl kan persoonsgegevens langer bewaren, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

© by Eigenomgeving.nl  All rights reserved

Eigenomgeving.nl heeft alles in het werk gesteld om alle informatie op het platform “up to date” te houden. Mochten er toch fouten en / of onterechte meldingen zijn laat het de webmaster weten, en we zullen het zo snel mogelijk aanpassen of verwijderen. beheer@eigenomgeving.nl

Scroll naar boven